Ціна 95 грн. (18,9 л)

Мінімальне замовлення – 1 бут.

Заставна вартість бутля – 130 грн.

Àêâà Àéñ
Тел
(067) 566-16-55
Адреса

??????????????, ã. Äíåïðîïåòðîâñê, ïð. Ñëîáîæàíñêèé, 7

Сайт
Загальна мінералізація: мг/л
Хімічний елемент Склад Норма (відхилення від норми)
    Хімічний склад не вказано
Відгуки про торгову марку Àêâà Àéñ Ñïðàâæíÿ Òàëà Додати відгук
Немає відгуків